Black Star s.r.o. | Služby


Chemické látky a směsi

Informace

a) zpracování koncepce pro nakládání chemických látek a směsí
-obecné informace pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
-klasifikace a posouzení chemických látek a směsí
-R-věty, S-věty / H-věty, P-věty
-výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření
-bezpečnostní listy
-místní provozní předpis pro chemické látky a směsi
-provozní deník evidence chemických látek a směsí
-pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně ŽP