Black Star s.r.o. | Služby


informace

Požární ochrana je komplex různých opatření v oblasti prevence a represe. Hlavním úkolem požární prevence je předcházení vzniku požárů a snižování požárního rizika. Nežádoucí oheň (požár) připraví každoročně o život stovky lidí a škody způsobené požáry a výbuchy se pohybují v řádu stovek miliónů korun. Příčiny jsou zpravidla lidská nedbalost, podceňování nebezpečí a neznalost lidí při řešení krizových situací.

Nejdůležitějším úkolem požární prevence je zajištění požární bezpečnosti při užívání objektů a jejich provozu po celou dobu obvyklé nebo předpokládané životnosti při současném zajištění požární bezpečnosti provozovaných činností.

Strategie prevence v oblasti požární ochrany obecně vychází z teorie požárního a ekonomického rizika a je zakotvena v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a v dalších předpisech, upravujících povinnosti na úseku požární ochrany.

Veškerá preventivní opatření jsou v zásadě zaměřena k zamezení vzniku požáru, zamezení nebo k omezení šíření požáru, zajištění bezpečné evakuace a zajištění bezpečného a účinného hasebního zásahu.

Pokud jsou dodržována veškerá preventivní opatření, určená legislativou (vypracovaná dokumentace požární ochrany, školení a odborná příprava, pravidelné revize a kontroly, určené pracovní a technologické postupy atd.), nemělo by dojít ke vzniku krizové situace.

V případě vzniku krizové situace je nutná a prvořadá záchrana osob a jejich zdraví. Každý požár nebo krizová situace se odehrávají v jiných podmínkách a je nutné ji řešit vzhledem k reálné situaci (ohrožení osob zvířat, majetku, počet zasahujících osob atd.).
Záchrana osob a jejich zdraví je ale vždy na prvním místě.