Black Star s.r.o. | Služby


informace

Hlavním cílem zajišťování bezpečnosti práce je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce.

Nejdůležitějším prvkem je prevence rizik, tj. předcházet nebo omezovat rizika z vadného uspořádání pracoviště, působení rizikových faktorů, volby a použití pracovních prostředků, pracovních postupů a režimů práce, z úrovně vzdělávání a poučení zaměstnanců nebo z jejich nepříznivého zdravotního stavu. Investovat do prevence se vždy vyplatí, prevence vede ke snižování nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání, snižuje nemocnost a z toho plynoucí pracovní neschopnost.

Vhodné a bezpečné pracovní prostředí zlepšuje pracovní pohodu zaměstnanců a snižuje jejich únavu, což se projevuje ve snížení množství vadných výrobků. Celkově tedy kvalitní, průběžná, odpovědná a kvalifikovaně prováděná prevence vede v konečném důsledku ke snížení nákladů podniku.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti práce patří provádět soustavnou kontrolu úrovně péče o bezpečnost práce, stavu technické kontroly, dodržovat zásady bezpečnosti práce a odstraňovat zjištěné nedostatky, příčiny poruch a havárií technických zařízení.

Lidský život je tou nejvyšší, nenahraditelnou hodnotou a zdraví člověka je základním požadavkem, od kterého se odvíjí celá oblast bezpečnosti práce.