Black Star s.r.o. | Služby


Odpadové hospodářství

Informace

a) zpracování koncepce odpadového hospodářství
-přehledy odpadů
-vnitřní předpisy k režimu nakládání s odpady
-identifikační listy nebezpečného odpadu
-provozní řády pro skladování/shromažďování odpadů
-provozní řády pro sběr/výkup, využívání a odstraňování odpadů
-provozní deníky průběžné evidence
-ohlašovací povinnosti původce/dopravce/oprávněné osoby
-evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu
-zpětný odběr výrobků
-žádosti o udělení souhlasu k nakládání s odpady