Black Star s.r.o. | Služby


Vodní hospodářství

Informace

a) základní činnost
-vyhledání zdrojů znečištění vod ve firmě/společnosti
-zpracování manipulačních a provozních řádů pro vodní díla
-zpracování havarijních plánů pro nakládání se závadnými látkami
-příprava provozních vodohospodářských deníků
-zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí, např. vypouštění odpadních vod, odběry podzemních nebo povrchových vod atd.
-zpracování poplatků za odběry podzemních a povrchových vod a vypouštění vod do vod povrchových
-návrhy provozních vodohospodářských deníků